เรื่อง
ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์ม สรุปผลการดำเนินงาน โครงการ ประจำปี 2562.docx
- แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ปี2562
- ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2563
- ตัวอย่างโครงสร้างรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2563
- แบบฟอร์ม SAR ประจำปีการศึกษา 2562 ของ ครู (กลุ่มสาระ)
- แบบฟอร์ม SAR ประจำปีการศึกษา 2562 ของ ครู (รายบุคคล)
- ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2562
- ตัวอย่างโครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน (Course Syllabus) ปีการศึกษา 2562
- ตัวอย่างโครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม (Course Syllabus) ปีการศึกษา 2562
- แบบบันทึกส่งงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561
- แบบฟอร์ม SAR ประจำปีการศึกษา 2561 ของ ครู (กลุ่มสาระ)
- แบบฟอร์ม SAR ประจำปีการศึกษา 2561 ของ ครู (รายบุคคล)
- ปฏิทินการปฏิบัติงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561
- ตัวอย่างโครงสร้างรายวิชา ปีการศึกษา 2561
- ตัวอย่างโครงสร้างรายวิชา Course Syllabus ปีการศึกษา 2560
- แบบฟอร์ม ปพ.5 (เฉพาะ 5 กลุ่มสาระฯหลัก ม.1,ม.2) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
- แบบฟอร์ม ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
- แบบฟอร์ม ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
- แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตใช้แผนการสอน
- แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์ม SAR ประจำปีการศึกษา 2557 ของ ครู (รายบุคคล)
- แบบฟอร์ม SAR ประจำปีการศึกษา 2557 ของ ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้
-ตัวอย่างแบบประเมินโครงการ
-แบบการวิเคราะห์ข้อสอบตามตัวชี้วัดและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
-แบบข้อสอบ_หน้าข้อสอบ
-แบบวิเคราะห์สาระมาตรฐานและกำหนดหน่วยการเรียนรู้และวิเคราห์หนังสือ
-แบบวิเคราะห์สาระ มาตรฐานและกำหนดหน่วยการเรียนรู้
-แบบวิเคราะห์สาระ มาตรฐานและกำหนดหน่วยการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.2
- แบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
- แบบรายงานการขาดเรียน
- สัญลักษณ์โรงเรียน
- แบบประเมินโครงการ
- แบบรายงานการปฏิบัติงานประจำปี (SAR)


เรื่อง
ดาวน์โหลด
- คู่มือกติกา การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
- คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
- รายงานผลการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 1/2558
- รายงานผลการเรียนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี/ยุวกาชาด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
- รายงานผลการเรียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
- สรุป ม.1-6 แบบบันทึกชุมนุม+จิตอาสา 2558
- รายงานผลการเรียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
- รายงานผลการเรียนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี/ยุวกาชาด
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
- รายงานผลการเรียนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
- สมุดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
- สมุดบันทึกการจัดกิจกรรมชุมนุม
- สมุดบันทึกการจัดกิจเนตรนารี ม.1
- สมุดบันทึกการจัดกิจเนตรนารี ม2
- สมุดบันทึกการจัดกิจเนตรนารี ม.3
- สมุดบันทึกการจัดกิจยุวกาชาด ม.1-3
- สมุดบันทึกการจัดกิจลูกเสือ ม.1
- สมุดบันทึกการจัดกิจลูกเสือ ม.2
- สมุดบันทึกการจัดกิจลูกเสือ ม.3


เรื่อง
ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มขออนุญาตเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
- แบบฟอร์มรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
- ระบบเช็คชื่อรายคาบและบันทึกเพิ่มลดคะแนนพฤติกรรม
- คู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2560
- แบบฟอร์มรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน
-ใบลา (สำหรับนักเรียน)
-แบบรายงานการหนีเรียนของนักเรียนระหว่างคาบ

เรื่อง
ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มสรุปการประเมินโครงการ
- แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
- แบบการจัดจ้างโดยการตกลงราคา
- แบบการจัดซื้อโดยการตกลงราคา
- แบบขออนุญาตยืมเงินสวัสดิการ
- แบบขออนุญาตใช้เงินสวัสดิการโรงเรียน


เรื่อง
ดาวน์โหลด
-แบบขออนุญาตเปลี่ยนเวร (สำหรับครู)
-แบบบันทึกข้อความ
-ใบลา (สำหรับครู)
-แบบขออนุญาตไปราชการ
-แบบขออนุญาตใช้อาคารสถานที่
-แบบอนุญาตใช้รถยนต์โรงเรียน
-แบบขอความอนุเคราะห์


เรื่อง
ดาวน์โหลด
-แบบฟอร์ม หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ