วัน เดือน ปี
กิจกรรม
ฝ่ายวิชาการ
- กำหนดรับ ปพ.1 สำหรับ ม.3 และ ม.6 ที่จบการศึกษาวันที่ 30 มี.ค. 55
ฝ่ายวิชาการ
- นักเรียน ม.1,2,4,5 สอบซ่อม วันที่ 20-23 มี.ค.55
ฝ่ายวิชาการ
- นักเรียน ม.3 และ ม.6 สอบซ่อม วันที่ 19-22 มี.ค. 55
ฝ่ายวิชาการ
- นักเรียน ม.1,2,4,5 ฟังผลสอบและติดต่อซ่อม วันที่ 20 มี.ค. 55
ฝ่ายวิชาการ
- นักเรียน ม.3 และ ม.6 ฟังผลสอบและติดต่อซ่อม วันที่ 19 มี.ค. 2555
ฝ่ายวิชาการ
- ตารางซ่อม 2/2554 >> Download
ฝ่ายวิชาการ
- กำหนดรับ ปพ.1 สำหรับ ม.3 และ ม.6 ที่จบการศึกษาวันที่ 30 มี.ค. 55
ฝ่ายวิชาการ
- นักเรียน ม.1,2,4,5 สอบซ่อม วันที่ 20-23 มี.ค.55
ฝ่ายวิชาการ
- นักเรียน ม.3 และ ม.6 สอบซ่อม วันที่ 19-22 มี.ค. 55
ฝ่ายวิชาการ
- นักเรียน ม.1,2,4,5 ฟังผลสอบและติดต่อซ่อม วันที่ 20 มี.ค. 55
ฝ่ายวิชาการ
- นักเรียน ม.3 และ ม.6 ฟังผลสอบและติดต่อซ่อม วันที่ 19 มี.ค. 2555
ฝ่ายวิชาการ
- กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2554 วันที่ 2-9 มีนาคม 2555
ฝ่ายวิชาการ
- แจ้งกำหนดการติว O-NET ระดับชั้น ม.6 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555
ฝ่ายวิชาการ
- แจ้งกำหนดการติว O-NET ระดับชั้น ม.3 วันที่ 18 และ 25 กุมภาพันธ์ 2555
ฝ่ายงานวัดผล
- แจ้งกำหนดตารางสอนเสริมสัปดาห์ที่ 10 >> Download
ฝ่ายวิชาการ
- แจ้งตารางย้ายห้องเรียนเพื่อจัดสอบ Pre O-NET >> Download
ฝ่ายวิชาการ
- แบบฟอร์มการเขียนแผนจัดการเรียนรู้ >> ไฟล์ word  และ  ไฟล์ pdf
ฝ่ายงานวัดผล
- แจ้งปรับเวลาการเข้าเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ 2/2554 >> Download
ฝ่ายแผนงาน
- ฟอร์มการเขียนโครงการ/กิจกรรมสำหรับกลุ่มสาระ >> Download
ฝ่ายงานวัดผลฯ - แจ้งกำหนดตารางสอนเสริมสัปดาห์ที่ 9 >> 1 2 3
ฝ่ายวิชาการ - กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2554 >>> วันที่ 2-9 มีนาคม 2555
ฝ่ายวิชาการ - แจ้งกำหนดการติว O-NET ระดับชั้น ม.6 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555
ฝ่ายวิชาการ - แจ้งกำหนดการติว O-NET ระดับชั้น ม.3 วันที่ 18 และวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555
ฝ่ายงานวัดผลฯ - แจ้งกำหนดตารางสอนเสริมสัปดาห์ที่ 8 >> 1 2 3
ฝ่ายงานวัดผลฯ - แจ้งกำหนดตารางสอนเสริมสัปดาห์ที่ 7 >> 1 2 3
19 ม.ค. 55 - การจัดการสอบ Pre-O-Net >> ตารางแจ้งการเปลี่ยนห้องเรียน
ฝ่ายงานวัดผลฯ - แจ้งกำหนดตารางสอนเสริมสัปดาห์ที่ 6 >> 1 2 3
ฝ่ายงานวัดผลฯ
- แจ้งกำหนดตารางสอนเสริมสัปดาห์ที่ 5 >> 1 2 3
ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาฯ
- แจ้งกำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด มัธยมต้น >>
12-14 ม.ค. 2555... ค่ายลูกเสือนวภพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
- เข้าค่ายแหล่งเรียนรู้มัธยมปลาย >>12-13 ม.ค. 2555...
ยังโทน เฮ็ลธปาร์ค รีสอร์ท อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ฝ่ายวิชาการ
- แบบฟอร์มการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ >>> Word PDF
ฝ่ายงานวัดผลฯ
19-23 ก.ย. 54 - สอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2554
19-22 ก.ค. 54
- สอบกลางภาคเรียน ปีการศึกษา 2554
ฝ่ายแผนงานฯ

- แบบฟอร์มการเขียนโครงการ / กิจกรรม สำหรับครูทุกกลุ่มสาระฯ >> คลิก

18 พ.ค. 2554
- เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
10 พ.ค. 54
- ลงทะเบียนนักเรียนชั้น ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 ปีการศึกษา 2554
30 มี.ค. 2554
- พิธีรับประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศของนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2553
มีนาคม 2554

- ปฏิทินวิชาการ เดือนมีนาคม 2554  >>    1           4   
   >>  ปฏิทินนักเรียน

28 ก.พ.- 4 มี.ค. 54
- ตารางสอบปลายภาคทุกระดับชั้น>> แจ้งผู้ปกครอง   ม.1  ม.2 ม.3 
  ม.4  ม.5  ม.6  
24-29 ธ.ค. 2553
- สอบกลางภาคทุกระดับชั้นแผ่นที่ 1 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
7 ธ.ค.53
15-30 พ.ย.53
- สัปดาห์การของการสอบซ่อมครั้งที่ 1 หน้าที่ 1หน้าที่ 2
8 พ.ย.53
8 พ.ย.53-4 ก.พ.54
- ปฏิทินวิชาการ หน้าที่ 1หน้าที่ 2หน้าที่ 3
>> 1<<