วัน เดือน ปี
กิจกรรม
1 มิ.ย. 63 >>ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อและติดตั้งครภัณฑ์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร
10 เม.ย.63 >ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีต ด้านหลังอาคารเรียน 2
9 เม.ย.63 >>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
30 มี.ค.63 >>ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีต ด้านหลังอาคารเรียน 2 
30 มี.ค.63 >>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
24 มี.ค.63 >>ประกาศราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
10 มี.ค. 63 >>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
10 มี.ค. 63 >>รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.4 ประเภทนักเรียนชั้นม.3โรงเรียนเดิม
10 มี.ค. 63 >>รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.1ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทย์ฯ-คณิตฯ
9 มี.ค.63 >>จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ระดับสถานศึกษา
4 ก.พ. 63 >>ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
27 ม.ค. 63 >>ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
27 ม.ค. 63 >>ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
24 ธ.ค.62 >>ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน45ชุด
19 ธ.ค. 62 >>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตของโรงเรียน
3 ธ.ค. 62 >>เอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ด้วยวธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3 ธ.ค. 62 >>ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ด้วยวธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22 พ.ย. 62 >>หนังสือชี้แจ้งเสนอและวิจารณ์ของสาธารณะชน โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตของโรงเรียน
18 พ.ย. 62 >>ประกาศร่างโรงเรียนประกวดจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
18 พ.ย. 62 >>ประกาศโรงเรียนประกวดจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29 ต.ค. 62 >>ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
25 ต.ค. 62 >>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษา
25 ต.ค. 62 >>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างวิชาเอกวิทยาศาสตร์
19 ต.ค. 62 >>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษา
17 ต.ค. 62 >>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างวิชาเอกวิทยาศาสตร์
11 ต.ค. 62 >>ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคม จำนวน 1 อัตรา
9 ต.ค. 62 >>ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
9 ต.ค. 62 >>ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นแม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา
1 ต.ค. 62 >>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
14 ส.ค. 62 >>ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
14 ส.ค. 62 >>ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
18 ก.ค.62 >>ประกาศ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
19 เม.ย.62 >>ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปี 2562
5 เม.ย.62 >>ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปี 2562
13 ก.พ.62 >>ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนปีการศึกษา 2562 ระดับสถานศึกษา
11 ก.พ.62 >>ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
11 ก.พ.62 >>ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
2 ม.ค.62 >>ประกาศโรงเรียน ราคากลาง(อ้างอิง) การจ้างเหมารถยนต(บัส)์โดยสาร
29 พ.ย.61 >>ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นคอนกรีตลานอเนกประสงค
19 พ.ย. 61 >>เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นคอนกรีตลานอเนกประสงค์
19 พ.ย. 61 >>ประกาศราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นคอนกรีตลานอเนกประสงค์
6 พ.ย.61 >>ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
30 พ.ค. 61 >>ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง
4 พ.ค. 61 >>ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเก้าอี้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
27 เม.ย.61 >>แนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงการ ประจำปีงบประมาณ 2561
25 เม.ย.61 >>ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ม.4 และ เข้าระหว่างปี ประจำปีการศึกษา 2561
13 ก.พ.62 >>ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนปีการศึกษา 2562 ระดับสถานศึกษา
11 ก.พ.62 >>ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
11 ก.พ.62 >>ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
2 ม.ค.62 >>ประกาศโรงเรียน ราคากลาง(อ้างอิง) การจ้างเหมารถยนต(บัส)์โดยสาร
29 พ.ย.61 >>ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นคอนกรีตลานอเนกประสงค
19 พ.ย. 61 >>เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นคอนกรีตลานอเนกประสงค์
19 พ.ย. 61 >>ประกาศราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นคอนกรีตลานอเนกประสงค์
6 พ.ย.61 >>ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
30 พ.ค.61 >>ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง
4 พ.ค. 61 >>ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเก้าอี้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
27 เม.ย.61 >>แนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงการ ประจำปีงบประมาณ 2561
25 เม.ย.61 >>ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ม.4 และ เข้าระหว่างปี ประจำปีการศึกษา 2561
4 เม.ย. 61 >> ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียน ประจำปี 2561 โดยวิธีการคัดเลือก
23 มี.ค. 61 >> ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561
23 มี.ค. 61 >> ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2561
22 มี.ค.61 >>รูปเล่มแผนกลยุทธ์ พุทธศักราช 2560 – 2563 ของโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง
20 มี.ค.61 >>เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล(SARกลุ่มสาระ)
15 มี.ค. 61 >ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1(ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)
5 มี.ค.61 >>เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล(SAR)
20 ก.พ.61 >>กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 และวันเปิดภาคเรียน
19 ก.พ.61 >>ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ประจำปีการศึกษา 2561
2 ก.พ.61 >>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหลอดไฟแอลอีดีพร้อมติดตั้ง
25 ม.ค.61 >>รายการปริมาณงานและราคา การจัดซื้อหลอดไฟแอลอีดีพร้อมติดตั้งภายในโรงเรียน
25 ม.ค.61 >>รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อหลอดแอลอีดีพร้อมการติดตั้งภายในโรงเรียน
25 ม.ค.61 >>เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
25 ม.ค.61 >>ประกาศโรงเรียนประกวดราคาซื้อหลอดไฟแอลอีดี พร้อมติดตั้งภาย ในโรงเรียน
19 ม.ค. 61 >>ประกาศรายกลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดซื้อหลอดไฟแอลอีดีพร้อมติดตั้งภายใน
5 ม.ค. 61 >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
21 ธ.ค. 60 >> ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 45 ชุด
12 ธ.ค. 60 >> ประกาศโรงเรียนประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 45 ชุด
12 ธ.ค. 60 >> เอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 45 ชุด
12 ธ.ค. 60 ประกาศราคากลางการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน45 ชุด
22 พ.ย. 60 >>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารเรียน ๒๑๖ ล
9 พ.ย.60 >>การประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารเรียน๒๑๖ล
25 ต.ค.60 >>แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
27 มิ.ย.60 >> เชิญชวนทุกท่านรับชม ละครสั้นประกันภัย เรื่อง สุขใจ..เมื่อมีประกัน
14 ก.ค. 59 >> เชิญชวนทุกท่านรับชม ละครสั้นประกันภัย เรื่อง รักนี้มีประกัน
8 ก.ค. 59 >> สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7 ก.ค. 59 >> แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
22 มิ.ย.59 สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
27 พ.ค. 59 >> รูปเล่มแบบเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 (doc)
9 มี.ค.59 >> สมุดบันทึก ผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
15 ก.ย.58 >>ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่
3 ก.ย.58 >>สอบราคาจ้างเหมาบริการการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
1 ก.ย.58 >>การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
ปีการศึกษา 2559
10 ส.ค.58 >>ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
28 ก.ค.58 >>สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
20 ก.ค.58 >>คู่มือประชาชนโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
30 เม.ย.58 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1
>>คลิก<<
30 เม.ย.58 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน
(ห้องคหกรรม,ห้องประดิษฐ์) >>คลิก<<
10 เม.ย.58 - ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน(ห้องคหกรรม,ห้องประดิษฐ์)
>>คลิก<<
24 มี.ค.58 - การประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซบอาคารเรียน 1 >> คลิก <<
23 มี.ค.58 - โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการเครือข่ายการศึกษาไร้พรมเเดนไทย-ญี่ปุ่น >> คลิก <<
20 มี.ค.58 - ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1 ครั้งที่ 2 >> คลิก <<
ปี 2557 - >> รางวัล ความภาคภูมิใจ ความสำเร็จของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 <<
16 มี.ค. 58 - ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1 ครั้ง 1 >> คลิก <<
19 ม.ค. 58 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางวิชาการ >> คลิก <<
5 ม.ค. 58 - สอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางวิชาการ >> คลิก <<
5 ม.ค. 58 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ >> คลิก <<
16 ธ.ค. 57 - ประกาศสอบราคาจ้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ >> คลิก <<
7 ต.ค.57
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานสอบราคาจ้าง
ปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นศูนย์พัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ>> คลิก <<
17 เม.ย.57
- ประกาศเรื่องผลการสอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นถนนคอนกรีต ฯ คลิก
1 เม.ย.57
- แก้ไขสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน คลิก
31 มี.ค.57
- สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน คลิก
24 ก.พ.57
- ตารางสอบประจำปีการศึกษาที่ 2-2556 คลิก
5 ก.พ.57
- ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม คลิก
7 ม.ค.57
- กำหนดการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คลิก
3 ม.ค.57
- ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิก
- ราคากลางปรับปรุงหอประชุม แบบ ปร.4 คลิก
24 ธ.ค.56
- จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม รอบที่ 2
- ร่างขอบเขตของงาน
 (Terms of Reference : TOR) ครั้งที่ 1 >> คลิก
- ราคากลางปรับปรุงหอประชุม 20ป5 >> คลิก
- ราคากลางปรับปรุงหอประชุม 20ป6 >> คลิก
20 ธ.ค.56
- จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม
- ร่างขอบเขตของงาน
 (Terms of Reference : TOR) ครั้งที่ 1 >> คลิก
- ราคากลางปรับปรุงหอประชุม 20ป5 >> คลิก
- ราคากลางปรับปรุงหอประชุม 20ป6 >> คลิก
26 พ.ย.56
- กำหนดการ-เอกสารการเตรียมความพร้อมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี >> คลิก
20 พ.ย.56
- รับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
15 พ.ย.56
- กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง ครั้งที่ 2
10 พ.ย.56
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง (วันเพื่อลูกรัก)ประจำปีการศึกษาที่ 2/2556
28 ต.ค.56
- กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
19-24 ก.ย.56
- ตารางสอบปลายภาคประจำปีภาคเรียนที่ 1/2556 >> ม.ต้น ม.ปลาย
19-24 ก.ย.56
- กำหนดสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2556
15-18 ก.ค.56
- ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2556 >> คลิก
17-21 มิ.ย.56
- ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ >> รายละเอียด ใบสมัคร
10-28 มิ.ย.56
- กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6กำหนดการ คลิก
6 มิ.ย.56
- พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556
31 พ.ค.56
- กิจกรรมวัดงดสูบบุหรี่โลกประจำปี พ.ศ. 2556
14-15 พ.ค.56
- กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คลิก
2 พ.ค.56
- ประกาศสอบราคาหนังสือ (โดยวิธีพิเศษ) คลิก 1 2
5 เม.ย.56
- ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์สุขภาพและห้องมินิเธียเตอร์ คลิก
5 เม.ย.56
- ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องศูนย์สุขภาพ คลิก
28 ก.พ.56
- ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
  และกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ (ครั้งที่ 2) >> คลิก
18 ก.พ.56
- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด
ระดับ ม.1- ม.3 และกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ระดับ ม.4- ม.6 >> 1 2 3 4 5 6
13 ก.พ.56
- ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556 >> คลิก
18 ก.พ.56
- ตารางสอบภาคเรียนที่ 2 - 2555 >> ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
8 ก.พ.56
- ประกาศหยุดเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1 ก.พ.56
- ประกาศหยุดเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิก
15 ม.ค.56
- ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
  และค่ายวิชาการแบบบูรณาการ ณ ค่ายลูกเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี >> คลิก
19 ก.ย.55
- ตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 1/2555 download
14 ก.ย.55
- ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นห้องโสต ฯ และห้องประชุม download
24-28 ก.ย.55
- สอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2555
10 ส.ค.55
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
24-31ก.ค.55
- สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/55
16 ก.ค.55
- การใช้ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ตัดสินผลการเรียน download
29 มิ.ย.55
- วันสถาปนาลูกเสือไทย
18-26 มิ.ย.55
- วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2555
14 มิ.ย.55
- วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555
2 มิ.ย. 55
- ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ภาคเช้า ม.2, ม.3 ภาคบ่าย ม.5,ม.6 >> คลิก 1 2
13 พ.ค. 55
- กำหนดรับสมัครนักเรียน ม.1และ4 รอบที่ 2 ในวันที่ 17-18 พ.ค. 2555
8 พ.ค. 55
- รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระหว่างปี >> คลิกที่นี่
8 พ.ค. 55
- รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >> คลิกที่นี่
8 พ.ค. 55
- รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเขต นอกเขต
12 มี.ค. 55
- ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2555    รายละเอียดและใบสมัคร คลิกที่นี่
2 มี.ค. 55
- ประกาศการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ของโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่
1 มี.ค. 55
- ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2554 >> Download
3 ก.พ. 55
- กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนปีการศึกษา 2554 >> สูจิบัตร
29 ม.ค. 55
- กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน >> หนังสือแจ้งผู้ปกครอง
27 ธ.ค. 54
- ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต สพม.4 กลุ่มสาระฯศิลปะ ภาษาไทย
  
และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี >> Download
1 มี.ค. 55
- ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2554 >> Download
3 ก.พ. 55
- กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนปีการศึกษา 2554 >> สูจิบัตร
29 ม.ค. 55
- กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน >> หนังสือแจ้งผู้ปกครอง
27 ธ.ค. 54
- ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต สพม.4 กลุ่มสาระฯศิลปะ ภาษาไทย
  
และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี >> Download
3 ก.พ. 55
- กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2554 >> สูจิบัตร
29 ม.ค. 55
- กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน >> หนังสือแจ้งผู้ปกครอง
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง
27 ธ.ค. 54
9 ธ.ค. 54
- ด่วน! ประกาศรับสมัครครูคอมพิวเตอร์อัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา งบ อบจ.
>>> ติดต่อ
7 ธ.ค. 54

- การดำเนินการสอบภาคทฤษฎี นักศึกษาวิชาทหาร
ประจำปีการศึกษา
2554

28 พ.ย. 54
- ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เป็นวันที่ 13 ธันวาคม 2554 ขอเรียนเชิญคณะครูทุกท่านร่วมประชุมพร้อมกันในวันที่ 7 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องโสต
21 พ.ย. 54
- แจ้ง นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 และ 2 พร้อมสอบภาคปฏิบัติ
ใน วันที่ 23 พ.ย. 2554 รายละเอียด >>>คลิก
15 พ.ย. 54
- ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนสถานศึกษาทุกสังกัดของ ศธ. ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี  ปทุมธานี และ ๔ อำเภอในจังหวัดนครปฐมคือ นครชัยศรี พุทธมณฑล บางเลน และสามพราน ไปเป็นวันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔....>>> คลิก
20 ก.ย. 54
- แจ้งกำหนดการประกาศผลสอบและกำหนดการสอบซ่อม>> 1 2
12 ก.ย. 54
- ตารางสอบปลายภาคทุกระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
24 ส.ค. 54
- หนังสือแจ้งผู้ปกครองนำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ >> 1 2
23 ส.ค. 54
- ผลการเปิดซองเสนอราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมทัศนศึกษา คลิก
23 ส.ค. 54
- รายฃื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปิดซอง คลิก
11 ส.ค 54
- สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมทัศนศึกษาใหักับนักเรียน คลิก
10 ส.ค 54
- ด่วน ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างเอกวิทยาศาสตร์จำนวน 1 อัตรา คลิก
21 ก.ค 54
- สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบอาคาร 216 คลิก
14 ก.ค. 54
- ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏบัติการทางวิชาการ คลิก
13 ก.ค. 54
- ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมงานประกันภัยในโรงเรียน >> 1 2 3
15-17 มิ.ย. 54
- อบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรประจำปี 2554 ณ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี >> คลิก
14 มิ.ย. 54
- ด่วนประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างเอกคอมพิวเตอร์จำนวน 1 อัตรา>> คลิก
12 พ.ค. 54

 - ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 และสอบคัดเลือกแผนการเรียน >> คลิก

11 พ.ค. 54
 - ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และสอบคัดเลือกแผนการเรียน >> คลิก 
10 พ.ค. 54
- ม.3 และ ม.6 ประชุมผู้ปกครอง เวลา 13.00 น. >> คลิก
10 พ.ค. 54
 - ม.2 และ ม.5 ประชุมผู้ปกครอง เวลา 08.30 น. >> คลิก
27 เม.ย. 54
 -- สอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์ >> ติดต่อฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
8 เม.ย. 54

- นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 รอบที่ 2

7 เม.ย. 54
 - ขอเชิญเป็นเกียรติร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังใหม่ >> กำหนดการ
12-16 มี.ค. 54
 - ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 >> รายละเอียด แผ่นที่ 1
7-9 ก.พ. 54
- ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ม.1 ม.2 ม.3 เข้าค่ายพักแรม
28 ม.ค.54
นักเรียนโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
  ทุกระดับชั้นทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน
23 ม.ค.54
- ขอเชิญผู้ปกครองประชุม "วันเพื่อลูกรัก" รายละเอียด   1    2   3  4 
31 ธ.ค.53
- ส.ค.ส. ส่งความสุขปี 2554 ร.ร.ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 1 2 3
30 ธ.ค.53
- แจ้งจัดกิจกรรมงานวันปีใหม่ วันที่ 30 ธันวาคม 2553
30 ธ.ค.53
-แจ้งจัดกิจกรรมงานวันปีใหม่ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 แผ่นที่ 1
8-16 ธ.ค.53
-ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานสัปดาห์ห้องสมุด แผ่นที่ 1แผ่นที่ 2
10 พ.ย.53
-ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายบัตรกายกรรมและแจกซองผ้าป่าเพื่อการศึกษ
1 พ.ย.53
-ขอเชิญร่วมงานชุมนุมศิษย์เก่า 77 ปี "นันทมนุนีรำลึก"
>> 1<<