วัน เดือน ปี
กิจกรรม
ฝ่ายวิชาการ
- กำหนดสอบกลางภาค 2/2555 วันที่ 3-8 มกราคม 2556
ฝ่ายวิชาการ
- กำหนดการสอบ O-NET ม.3 วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2556
ฝ่ายวิชาการ
- กำหนดวันประเมินโรงเรียนในฝัน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
ฝ่ายวิชาการ
- กำหนดวันสอบปลายภาค 2/2555 วันที่ 4-7 มีนาคม 2556
ฝ่ายวิชาการ
- ปฏิทินวิชาการ คลิก 1 2 คลิก
>> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <<