8 เม.ย.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
8 ก.พ 65 ประกาศรับสมัคร นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ม.1
18 มี.ค.65 หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
29 มี.ค.65 เอกสารมอบตัวนักเรียน 2565 ระหว่างปี ม.2,5,6
29 มี.ค.65 เอกสารมอบตัวนักเรียน 2565 มัธยมศึกษาปีที่.4
 1 เม.ย.65 ประกาศประกวด ราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
18 เม.ย.65 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2565
22 เม.ย.65 ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาจีน
2 พ.ค 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูจีน
5 พ.ค 65 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านครูจีน
14 มิ.ย.65 ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างนาฏศิลป์
6 กค. 65 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงพื้น
23 มิ.ย.65 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างนาฏศิลป์
19 กค. 65 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ชุด 1
19 กค. 65 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ชุด 2
2 ส.ค. 65 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา
27 กค. 65 ประกาศประกวดราคาปูกระเบื้อง
3 ส.ค. 65 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา
 21 มี.ค65 ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุสื่อ การเรียนการสอน