ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
 
นายวิสูตร คำนวนศักดิ์
           
           
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

           
           
   

นายโกวิทย์ บุณยะกาญจน
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

   
           
           
 
นางชะเอม จันทร์ลอย

นางชะเอม จันทร์ลอย
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบุคลากรและงานธุรการ

นางนันทพร บุญแก้ว
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายงบประมาณ

 
           
 

นายธวัชชัย พวกดี 
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสุภาภรณ์ มากสืบมี 
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" © 2010
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571  email :pathumnun@pathumnun.ac.th
webmaster : pathumnun2011@gmail.com