ภายในปี 2563 โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” บริหารจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี
มีวินัย มีทักษะชีวิตและอาชีพ โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี ได้อย่างมีคุณภาพ
อนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อนบ้านเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

 

        1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
        2. พัฒนาผู้เรียนด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม
        3. พัฒนาด้านเทคโนโลยี
        4. พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
        5. พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้


       1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีลักษณะเป็นเลิศทางด้านการสื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าด้านความคิด ผลิตงานสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคมโลก บนพื้นฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียง
       2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเทียบได้ระดับชาติทุกวิชา
       3. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพและเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
       4. โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโรงเรียน

       5. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและจัดการเรียนการสอน
        • 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  ตัวชี้วัด   1.1 เป็นผลเมืองที่ดีของชาติ
                1.2 ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย
                1.3 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
                1.4 เคาระเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
  2. ซื่อสัตย์สุจริต
  ตัวชี้วัด   2.1 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อคนเองทั้งกาย และวาจา ใจ
                2.2 ประพฤติตรงตามเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้ง กาย วาจา ใจ
  3. มีวินัย
  ตัวชี้วัด   3.1 ประพฤติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
  4. ใฝ่เรียนรู้
  ตัวชี้วัด   4.1 ตั้งใจเพียงพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
                4.2 แสวงหาความรู้รู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
  5. อยู่อย่างพอเพียง
  ตัวชี้วัด   5.1 ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม
                5.2 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
  6. มุ่งมั่นในการทำงาน
  ตัวชี้วัด   6.1ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
                6.2 ทำงานด้วยเพียงพยายามและอดทนเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย
  7. รักความเป็นไทย
  ตัวชี้วัด   7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที
                7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
                7.3 อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย
  8. มีจิตสาธารณะ
  ตัวชี้วัด   8.1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
                8.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม